Rajd rowerowy 2019

Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko

Data: 22 września

KARNETÓW UCZESTNIKA  BRAK

Rejestracja w dniu wyjazdu: od godz. 7.30 – Centrum Kultury Śląskiej – pytania i odpowiedzi organizacyjne pod zdjęciami trasy

Patronat honorowy: starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Partnerzy: Urząd Miasta Miasteczko Śl, Gmina Świerklaniec, MOK Miasteczko Śl, Filharmonia Śląska, Opera Śląska, Ogród Śląski, Bi-Med, SMZT, Eljot-Bis, Wako-Klima, Sklepy Rowerowe Adventure Tarnowskie Góry, LJ Nieruchomości, Prima, Wydawnictwo Matiang Marek Gaworski, TG Trans, GLT Service, ZS CKR

 

TRASA (ok. 48 km)

Nakło Śląskie (pałac Henckel von Donnersmarcków) – Świerklaniec (park) – Wesoła (bunkier, śląska linia Maginota), Dobieszowice (dwór Donnersmarcków) – Sączów (kościół św. Jakuba Apostoła) – Niezdara (izba celna na dawnej granicy rosyjsko -niemieckiej) – Miasteczko Śląskie (Willa i park Rubina) – piknik

Nakło Śląskie – pałac Henckel von Donnersmarcków

Pałac wzniesiony w 1858 r. przez Hugona I Henckel von Donnersmarcka jako letnia rezydencja rodu. Przebudowany w 1891 r., posiada cechy architektury neogotyckiej. Do dziś zachowała się m.in. piękna klatka schodowa, witraże, ozdobny kominek w sieni oraz oryginalny sejf Donnersmarcków. Po gruntownym remoncie w latach 2010 -2012 pałac pełni funkcję obiektu zabytkowego oraz instytucji kultury – Centrum Kultury Śląskiej.

fot. Rafał Gierczak

 

Świerklaniec – park

Zabytkowy zespół parkowy otaczający nieistniejący już pałac zbudowany przez w latach 70. XIX w. przez hrabiego Guidona von Donnersmarcka, tzw. Mały Wersal. Park powstał na bazie założenia z końca XVII w., a zaaranżował go na nowo berliński architekt Gustaw Mayer na wzór angielskiego Hyde Parku

Fot. Barbara Bereska

 

Wesoła – bunkier (śląska linia Maginota)

Śląska linia Maginota – system fortyfikacji obronnych na terenie Górnego Śląska, należący do Obszaru Warownego Śląsk (OWŚ) i znajdujący się w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Zadaniem OWŚ była obrona zachodniej granicy II RP, a w szczególności ważnych ośrodków przemysłu na Górnym Śląsku przed atakiem ze strony III Rzeszy. Jednym z jego elementów były tzw. punkty oporu, czyli skupiska bunkrów zdolnych do obrony okrężnej.

Fot. Stanisław Zając

 

Dobieszowice – dwór

Późnorenesansowy dwór obronny z kamienia łamanego, usytuowany na niewielkim wzniesieniu. W wyniku licznych przebudów zachowały się jedynie nieliczne stylowe detale architektoniczne, takie jak kamieniarka okienna i drzwiowa, strop belkowy i sklepienie krzyżowe oraz balustrada z przełomu XVIII i XIX wieku. Wielokrotnie zmieniał właścicieli, w XIX w. stał się własnością świerklanieckich Henckel von Donnersmarcków. Legenda głosi, dwór był połączony z pałacem w Świerklańcu tunelem.

 

Sączów kościół św. Jakuba Apostoła

Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku w stylu eklektycznym – neoromańsko-neogotyckim. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na XVII-wieczny ołtarz główny z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej Sączowskiej.

Fot. Arro

 

Niezdara – dawna izba celna na granicy rosyjsko-niemieckiej

Niezdara – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Przed I wojną znajdowało się tam przejście graniczne z Cesarstwa Niemieckiego do Rosji i działała tzw. komora celna.

 

Fot. Michał Nolewajka

Miasteczko Śląskie – Willa i Park Rubina

Budynek został zbudowany pod koniec XIX w. przez lekarza Ryszarda Rubina, który otoczył go parkiem obfitującym w wiele cennych gatunków drzew. W parku znajdował się staw oraz sporo elementów tzw. małej architektury, altany, pergole, fontanna, której ślady przetrwały do dzisiaj.

http://ciekawostkitg.blogspot.com/2015/05/krotka-historia-parku-rubina.html

fot. 2 – Michał Nolewajka

Przygotowywanie trasy przez komandorów dyrektora Stanisława Zająca oraz Michała Nolewajkę. Będzie wiodła w tym roku w dużej mierze przez tereny zielone.

fot. Michał Nolewajka,  Stanisław Zając

Najczęściej zadawane pytania:

Czy „małe” dziecko też płaci?
To zależy, czy chce koszulkę i pakiet? Jeśli tak to normalna opłata wy nosi 40 zł, jeśli nie – nie płaci nic.

Czy mogę zapłacić za samą koszulkę bez reszty pakietu?
Nie.

Jakie są rozmiary koszulek?
S, M, L, XL, XXL.

Jakie to są koszulki?
Standardowy T-shirt sportowy bez kołnierzyka z okolicznościowym, pamiątkowym nadrukiem.

Czy po pikniku można wracać samodzielnie?
Tak.

Czy trzeba mieć kask?
Organizator zaleca jazdę w kasku. Patrz pkt. II Regulaminu Rajdu pp. 6.

Czy osoby nieletnie mogą jechać same?
Nie. Osoba nieletnia musi jechać pod opieką osoby pełnoletniej. Patrz pkt. I regulaminu Rajdu pp. 3.

A co jak będzie padać?
Na naszych Rajdach nigdy nie pada, pogoda jest zamówiona! Z cukru nie jesteśmy! Patrz pkt. I Regulaminu Rajdu pp. 7.

Jak szybko jedzie rajd?
Tak, aby każdy uczestnik dał radę 🙂

Czy mogę zwrócić niewykorzystany karnet?
Nie.

REGULAMIN RAJDU

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.
 2. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką osoby. Każdy uczestnik rajdu (przedstawiciel ustawowy, opiekun) powinien posiadać dokument tożsamości.
 4. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 5. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 6. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
 7. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.
 8. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

II. Postanowienia dotyczące uczestnika:

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Polecenia Policji, Straży Miejskiej i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niezastosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.
 3. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są zachować szczególną troskę o środowisko naturalne, w tym zakazuje się zaśmiecania trasy rajdu i okolic.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, w tym zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
 6. Organizator zaleca, żeby uczestnicy rajdu mieli ubrane kaski ochronne.
 7. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.

III. Postanowienia dotyczące Organizatora:

 1. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.
 2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r., poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 r., poz.155 j.t ).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.

RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” – informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych Pani/Pana jest Centrum Kultury Śląskiej z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez
  e-mail: iodo.cekus@gmail.com;
 • celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia – VI Rajdu rowerowego w dniu 22 września 2019 r. – organizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
 • dane udostępniane będą na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych administratora danych;
 • podane dane będą przechowywane przez okres działalności administratora danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

• 17 czerwca 2019

Comments are closed.