Rajd

IV Rajd rowerowy “Śladami górnośląskiej szlachty”

Uwaga: karnety uczestnika IV Rajdu rowerowego “Śladami górnośląskiej szlachty” zostały już sprzedane!

Trasa: (mapka w załączeniu):

Nakło Śląskie – pałac Henckel-Donnersmarcków
Stare Repty – kościół pw. św. Mikołaja
Rybna – pałac Koschützkich
Kopanina – pałac baronów von Fuerstenberg
Brynek – zespół pałacowo-parkowy hrabiów Henckel von Donnersmarck
Tworóg – pałac książąt zu Hohenlohe-Ingelfingen – Urząd Gminy (piknik)

Trasa w obie strony wynosi 60 km. Dla osób zainteresowanych przewidziany jest powrót w grupie zorganizowanej.

Atrakcje rajdu: koncert pod pałacem w Rybnej, losowanie nagród konkursowych

OPŁATA: 30 zł; w cenie: koszulka, posiłek regeneracyjny, piknik, przewodnik, opieka medyczna, wóz serwisowy.

Informacja organizacyjna:

rejestracja – od godz. 7.45
początek rajdu – godz. 8.30
orientacyjny czas powrotu do Centrum – godz. 18.00

Patronat Honorowy: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala
Sponsorzy:
– L&L, Spichlerz Dworski
Partnerzy:
– Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gmina Świerklaniec, Gmina Tworóg, Gmina Zbrosławice, Pałac w Rybnej, Liftbud, Klub Turystyki Rowerowej przy Parafii NMPJ w Orzechu, Bi-Med, Ogród Śląski, Eljot Bis, Kofeina, Tarnogórska Masa Krytyczna, Sklepy Rowerowe Adventure.

Regulamin Rajdu “Śladami górnośląskiej szlachty 2017”

 1. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci.
 2. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
 3. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 4. Każdy z biorących udział w Rajdzie uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 6. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.
 7. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r.,poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami ( Dz.U. 2015r., poz.155 j.t ).
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.