Aktualności

Zakup karnetu na IX Rajd rowerowy “Śladami górnośląskiej szlachty…i nie tylko!”

 

Cena karnetu – 60 zł

(w cenie: koszulka uczestnika, posiłek regeneracyjny, kawa/herbata, opieka medyczna, przewodnik, wóz serwisowy, ciepły posiłek w Ożarowicach, udział w konkursie z cennymi nagrodami, zniżka 10% na zakup roweru lub akcesoriów rowerowych i  innych usług sklepu rowerowego Adventure w Tarnowskich Górach
przy ul. Karola Miarki 1).

Sprzedaż karnetu uczestnika – od 21 sierpnia od godz. 9.00 do 18.00,
poniedziałek 22 sierpnia od godz. 8.00 do 16.00,
w pozostałe dni (wtorek, środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00 do 18.00,

– możliwość płatności kartą

 

 

W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

ROBERT PIONTEK  – tel.   505 802 207 

 

Regulamin Rajdu Śladami górnośląskiej szlachty 2022

 1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.
 2. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką osoby. Każdy uczestnik rajdu (przedstawiciel ustawowy, opiekun) powinien posiadać dokument tożsamości.
 3. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 4. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.
 5. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są zachować szczególną troskę o środowisko naturalne, w tym zakazuje się zaśmiecania trasy rajdu i okolic.
 6. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
 7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Polecenia Policji, Straży Miejskiej i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.
 8. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 9. Każdy z biorących udział w Rajdzie uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, w tym zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
 12. Organizator zaleca, żeby uczestnicy rajdu mieli ubrane kaski ochronne.
 13. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.
 14. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r.,poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami
  ( Dz.U. 2015r., poz.155 j.t ).
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 20. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 21. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.
 22. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
 23. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Organizator ma prawo wprowadzić szczególne przepisy bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Rady Ministrów.Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.