Konkurs

Konkurs na dyrektora Centrum

3 grudnia 2022

Z końcem 2022 r. upływa koniec 2. kadencji Pana Stanisława Zająca na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Podobnie jak w 2017 r., także i tym razem Starostwo Powiatowe zdecydowało się na przeprowadzenie konkursu, do którego przystąpiło troje kandydatów.

Pracownicy Centrum jednoznacznie opowiedzieli się za ponownym powierzeniem dyrektorowi Stanisławowi Zającowi pełnionej dotychczas funkcji, rekomendując go Zarządowi Powiatu w następujący sposób (fragmenty pisma):

Rekomendacja dla dyrektora Centrum Kultury Śląskiej Stanisława Zająca w konkursie na stanowisko dyrektora Centrum

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej na lata 2023-2027 pragniemy gorąco poprzeć kandydaturę dotychczasowego dyrektora, pana Stanisława Zająca. Skłania nas do tego zarówno ocena jego dotychczasowej działalności na niwie kultury oraz zarządzania Instytucją, jak również refleksja nad wyzwaniami, jakie stoją przed Centrum w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o ocenę działań, to jest ona wysoce pozytywna. Po objęciu w 2013 r. nowo utworzonego Centrum dyrektor Stanisław Zając potrafił uczynić z niego liczącą się w regionie śląskim, a także poza nim, instytucję kultury, która jest znana z przedsięwzięć stojących na bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to zarówno sfery promocji sztuki, jak i historii. Świadczy o tym m.in. chęć współpracy ze strony liczących się uczelni – ASP w Katowicach czy ASP w Krakowie (…) Niemniej znacząca w mijającym dziesięcioleciu była obecność w Centrum artystów powiatu tarnogórskiego – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, a także instytucji, dla których drzwi pałacu są zawsze szeroko otwarte. Lista jest imponująca, a znaleźli się na niej tacy twórcy, jak prof. Werner Lubos, prof. Tadeusz Rus, dr Zbigniew Furgaliński, Jerzy Lisek, dr Paweł Jach, Krzysztof Miller, Marta Czarnecka-Tokarz, Anna Osadnik oraz inni pedagodzy Liceum Plastycznego ZSA-P (finał zbiorowej wystawy „10 x 10 x 10”), Mirosław Ogiński, Alfred Szibielok. Pokazywane były kolekcje sztuki amatorskiej Anny  i Teodora Segietów, broni – Jacka Dąbala, porcelany – Ireny i Romana Gatysów, zegarów – Franciszka Wieganda.

Swoje wystawy organizowało w Centrum Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, wielokrotnie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Bardzo dobrze układa się także współpraca z muzykami – koncertowali w Centrum m.in. Barbara Lubos, Adam Snopek, Chór „Jutrzenka”, Silesian Brass Band, November Must Be Fine.

Sztandarowe cykliczne i autorskie imprezy Centrum – „Szlachecki weekend”, a zwłaszcza rajd rowerowy z rekordową liczbą uczestników około 250, „Tłusty czwartek z bluesem”, promocje kalendarza Centrum czy wernisaże przyciągają bardzo dużą liczbę osób pragnących w nich uczestniczyć, niejednokrotnie dopytujących się telefonicznie o terminy najbliższych imprez. To najlepszy dowód na to, że program Centrum, skoncentrowany na idei „aby śląskie dawało do myślenia” (ale otwarty także na artystów spoza Śląska), budzi zainteresowanie i trafia do szerokiego grona odbiorców. Tym samym przekłada się to na bardzo dobrą promocję powiatu tarnogórskiego.

Osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe bez wsparcia instytucji życzliwych Centrum, wysoko oceniających jego potencjał oraz poziom programowy. Niektóre z nich, jak ASP w Katowicach, służą pomocą merytoryczną, umożliwiając prezentację uznanych w środowisku artystycznym twórców z kręgu akademickiego, wykładowców oraz ich uczniów. Ten aspekt najlepiej widać w projekcie „Wiosenne ASPiracje” (wystawy profesorów Roaman Kalarusa, Jana Szmatlocha, Admam Romaniuka, Ireneusza Walczaka). Bardzo dobra, mająca już charakter stałej współpraca łączy Centrum z lokalnym Stowarzyszeniem Miłośników Nakła Śląskiego, dzięki czemu udalo się m.in. stworzyć wystawę „Spotkanie po latach”, mającą istotny wkład w poznanie bardzo słabo udokumentowanej historii dawnych właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, rodziny Henckel von Donnersmarck.

Innego rodzaju pomoc to objęcie Centrum swoim mecenatem przez firmy, które służą wsparciem finansowym, bez czego nie byloby możliwe zrealizowanie niejednej imprezy czy wystawy, zwłaszcza w kształcie będącym mocno rozpoznawalną wizytówką Centrum: łączenia wernisaży z koncertami muzycznymi. Jest to wielka osobista zasługa dyrektora Stanisława Zająca, jego wieloletnich nieustających starań i wysiłków mających na celu tworzenie atrakcyjnego i, na ile się da, bogatego programu przy jednoczesnym wysokim jego poziomie.

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur (przedstawienie programu, rozmowy z kandydatami) Komisja Kwalifikacyjna podjęła jednak decyzję o rekomendowaniu Zarządowi Powiatu na stanowisko dyrektora Centrum pani Kamili Paradowskiej, związanej zawodowo z instytucjami kultury w Rybniku.

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (fragmenty)

W dniu 31 października 2022r. Uchwałą nr 304/1460/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego powołano Komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w następującym składzie:

  1. Pani Krystyna Kosmala – Przewodnicząca Komisji,
  2. Pan Sebastian Nowak – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  3. Pan Krzysztof Łoziński – Członek Komisji,
  4. Pan Stanisław Torbus – Członek Komisji,
  5. Pan Adam Morawiec – Członek Komisji,
  6. Pani Monika Oleś – Członek Komisji,
  7. Pani Barbara Machura – Członek Komisji,
  8. Pani Hanna Wyszyńska – Członek Komisji.

W dniu 17 listopada 2022r. odbył się II etap konkursu polegający na merytorycznej ocenie kandydatów
na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez komisję.

Przewodnicząca komisji poprosiła każdego z kandydatów o przedstawienie skróconej koncepcji programowej w kontekście kontynuacji dotychczasowych przedsięwzięć i/lub wdrożenia nowych działań oraz zapytała o poziom środków finansowych wymaganych dla realizacji przedstawionej przez kandydata koncepcji. Pozostali Członkowie komisji przeprowadzili indywidualne rozmowy z kandydatami zadając pytania z zakresu doświadczenia w zarządzaniu jednostką kultury, w tym doświadczenia z zakresu: pozyskiwania środków pozabudżetowych, współpracy komercyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz znajomości specyfiki CKŚ w Nakle Śląskim. Po zakończeniu rozmów Członkowie komisji zdecydowali o kontynuowaniu postępowania konkursowego w dniu 22 listopada 2022 r.

Podczas kolejnego spotkania Komisja przeprowadziła głosowanie celem wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wynik głosowania przedstawiał się następująco:

– Pani Kamila Paradowska – 5 głosów za,

– Pani Aleksandra Płomińska – 0 głosów,

– Pan Stanisław Zając – 3 głosów za.

Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego Panią Kamilę Paradowską na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Po gruntownej ocenie i wysłuchaniu kandydatki Komisja uznała, że koncepcja Pani Paradowskiej jest zgodna z oczekiwaniami Zarządu Powiatu Tarnogórskiego a mianowicie m.in. przewiduje promocję działalności Centrum pod kątem dotarcia do szerszego grona odbiorców celem ich zaangażowania w kreowanie kultury w powiecie tarnogórskim. Ponadto kandydatka wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, w tym na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, co daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, dobrego poziomu funkcjonowania oraz są szansą na dalszy rozwój Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.