Aktualności

Kontrowersyjna wycinka

5 grudnia 2014

W związku z oburzeniem części mieszkańców Nakła Śląskiego na wycinkę drzew w parku przy pałacu w Nakle Śląskim informujemy, że do wycinki zostały wytypowane drzewa stwarzające „zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia oraz drzewa martwe i nie rokujące szansy na przeżycie”. Operacja została przeprowadzona po konsultacji ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, na podstawie Decyzji nr 2264/2014 z dn. 10 października 2014 r., wydanej na wniosek dyrektora Centrum Kultury Śląskiej Stanisława Zająca z dn. 30.07.20124 r.

Czytamy w niej m.in.:

Wszystkie wymienione we wniosku drzewa [24 sztuki – przyp. rg] zostały wytypowane do usunięcia w trakcie przeprowadzonych oględzin ww. terenu w dniu 08.05.2014 r. Ocenie poddano całość drzewostanu i na tej podstawie wyznaczono drzewa do usunięcia, a także zakwalifikowano do zabiegów pielęgnacyjnych. Stwierdzono, ze drzewa wskazane do usunięcia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w parku, są w złym stanie fitosanitarnym przez co stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Konieczne jest również usunięcie drzew wyrosłych z samosiewu ze względu na brak powiązania z układem historycznym zieleni wysokiej oraz drzew rosnących w zbytnim zagęszczeniu i nie rokujących szansy na przeżycie i dalszy bezpieczny wzrost.

O tym, że zagrożenie jest realne, świadczy fakt częściowego odłamania się w czerwcu potężnego, mocno spróchniałego konaru, który w każdej chwili mógł spaść na głowy osób idących chodnikiem wzdłuż muru przy ulicy Głównej. Spowodowało to konieczność wycięcia drzewa. Uporządkowania drzewostanu domagali się zresztą sami mieszkańcy Nakła Śląskiego. Warto nadmienić, że wszelkich wycinek na terenie parku przy Centrum Kultury Śląskiej dokonuje wyspecjalizowana, profesjonalna firma z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Bardzo istotnym jest w tej decyzji nakaz „konieczności wykonania posadzenia zastępczego drzew liściastych gatunków szlachetnych ze względu na rekompensatę dla środowiska oraz zachowanie drzewostanu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim po wcześniejszym uzgodnieniu ilości, lokalizacji i doboru gatunkowego z tut. Urzędem w terminie do 31.12.2016 r.” Innymi słowy mówiąc – wycięte drzewa zostaną zastąpione nowymi. Budząca ogromne emocje wycinka drzew jest zatem pierwszym krokiem do rewitalizacji parku i przywrócenia mu pierwotnego, historycznego charakteru. W 2015 r. rozpocznie się także pielęgnacja około 70 drzew.

Informacja o planowanej wycince drzew została przekazana Urzędowi Gminy Świerklaniec oraz Radzie Sołeckiej Nakła Śląskiego w formie kopii pisma skierowanego w tej sprawie do pani Joanny Krawczyńskiej – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z dnia 20.10.2014 r. wraz z kopią wyżej wspomnianej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Centrum Kultury Śląskiej zachęca do zasięgania bezpośrednio w pałacu informacji w kwestiach budzących zaniepokojenie mieszkańców Nakła Śląskiego.

Na zdjęciach: letnia akcja wycinania chorego drzewa z udziałem zabezpieczającej teren straży pożarnej z Nakła Śląskiego oraz drzewa wytypowane do wycinki w listopadzie br.

rg