DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego cekus.pl.

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.08.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób słabosłyszących i Głuchych.
 • Część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych – dotyczy to głównie reprodukcji cyfrowych obrazów prezentowanych w opisach wystaw.
 • Część dokumentów PDF, które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 22.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • ustawienie w skali szarości lub negatywu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • podkreślanie linków,
 • zmiana czcionki na czytelną,
 • możliwość nawigacji bez użycia myszki,
 • wyszukiwarki,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt:
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
ul. Parkowa 1
42-620 Nakło Śląskie
e-mail:  biuro.cekus@gmail.com
tel.: 32 441 60 28 lub  505 802 207

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Śląskiej mieści się w jednym zabytkowym budynku, który znajduje się w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Główne wejście z przodu budynku jest dostosowane dla niepełnosprawnych poprzez dostęp do wnętrza bezpośrednio z poziomu ulicy, szerokie drzwi ręcznie otwierane oraz podjazd umożliwiający swobodny wjazd do środka osobom na wózkach inwalidzkich.  Przez cały obszar budynku można poruszać się bez przeszkód dzięki szerokim korytarzom bez progów z wyłącznikami światła znajdującymi się na dostępnej wysokości: na korytarzach znajdują się także tablice świetlne (wyznaczające drogę ewakuacji) oraz sygnały dźwiękowe (informujące o zagrożeniu pożarowym). Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych z poziomu recepcji oraz parteru na I piętro. W windzie znajdują się podświetlone przyciski na dostępnej wysokości oraz sygnał alarmowy.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych: pierwsza, mniejsza na parterze, a druga na I piętrze. Obie toalety posiadają dodatkowe uchwyty oraz swobodny dostęp do umywalki. W toalecie na piętrze dodatkowo znajduje się miejsce przystosowane dla matek z małymi dziećmi (przewijak). Budynek wyposażony jest w monitoring oraz posiada apteczkę pierwszej pomocy.  Do Centrum można wejść z psem przewodnikiem, dla którego przy głównym wejściu urządzono  miejsce dla psa przewodnika.

Budynek posiada bezpieczne miejsca parkingowe, które umiejscowione są na terenie parku, skąd można bezpiecznie (ograniczenie ruchu samochodów stosownym oznakowaniem) przemieścić się do budynku Centrum. Istnieje możliwość podjechania bezpośrednio pod główne wejście i odstawienia samochodu na parking. Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum znajdują się dwa przystanki autobusowe, do jednego z nich trzeba dojechać przez jezdnię z sygnalizacją świetlną.

Centrum nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących w postaci specjalistycznych narzędzi, tj. oznakowania pomieszczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych czy pętli indukcyjnej. W Centrum nie ma tłumacza na polski język migowy, osoby chcące skorzystać z usług tłumacza na polski język migowy (PJM) proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem.

Centrum Kultury Śląskiej deklaruje pomoc każdej osobie, której potrzebne jest ułatwienie dostępu do korzystania z oferty. W tym celu na przykład przygotowano „wideo przewodnik”  w wersji z napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących, z napisami w języku angielskim oraz z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM).