V rajd rowerowy

data: 23.09.2018 r

cena karnetu: 40 zł (w pakiecie koszulka uczestnika, posiłek regeneracyjny, piknik, opieka medyczna, wóz serwisowy, przewodnik, niespodzianka)

KARNETÓW UCZESTNIKA JUŻ BRAK!

atrakcje:

 • udział w konkursie i losowaniu nagród
 • kupon upoważniający do 10% zniżki na sprzęt rowerowy i usługi sklepu rowerowego ADVENTURE w Tarnowskich Górach

informacja: Robert Piontek  tel. 505 802 207 / mail: r.piontek.cekus@gmail.com

 

V RAJD ROWEROWY ŚLADAMI ŚLĄSKIEJ SZLACHTY… I NIE TYLKO!

OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

23.09.2018 r.

Tegoroczny rajd rowerowy uwzględnia w swojej trasie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z czym postoje zaplanowane są także przy obiektach związanych z walkami o wolność Polski, a  kończąca rajd impreza z ciepłym posiłkiem odbędzie w Radzionkowie przy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

TRASA:

Tarnowskie Góry – Karłuszowiec (pałac hrabiów de la Velette d’Uclaux) – Nakło Śląskie (pałac hrabiów Henckel von Donnersmarck) – Świerklaniec (Pałac Kawalera i Mauzoleum książąt von Donnersmarck) – Kozłowa Góra (park Donnersmarcków) – Piekary Śląskie (Kopiec Wyzwolenia) – Radzionków (kościół pw. św. Wojciecha, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.)

wizualizacja trasy

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

zbiórka uczestników: parking Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5

rejestracja:  godz. 7.30 – 8.30

wyjazd: godz. 9.00

Zespół organizacyjny: Stanisław Zając – przewodniczący, Robert Piontek – komandor rajdu, Kazimierz Mierzwa – komandor rajdu, Michał Nolewajka – komandor rajdu

zob. także facebook.com/CEKUSRAJD

PATRONATY I PARTNERZY

Patronat honorowy: Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala

Sponsor – Spichlerz Dworski

Partnerzy – Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Urząd Miasta w Radzionkowie, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., Gmina Świerklaniec, Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, Eljot Bis Instalacje Niskonapięciowe, Bi-Med, Liftbud, LJ Nieruchomości, Husqvarna Świerklaniec, Sklepy rowerowe ADVENTURE – Tarnowskie Góry, KOFEINA Public Relations,  Klub Turystyki Rowerowej w Orzechu, Wako-Klima Piekary Śląskie, WORD w Katowicach, Ogród Śląski, Nadleśnictwo Świerklaniec

Patronat medialny: TVP Katowice, Gwarek, Radio Piekary, TG Stacja

REGULAMIN RAJDU

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.

2. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie.

3.Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką osoby. Każdy uczestnik rajdu (przedstawiciel ustawowy, opiekun) powinien posiadać dokument tożsamości.

4. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

5. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

6. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.

7. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.

8. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

II. Postanowienia dotyczące uczestnika:

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Polecenia Policji, Straży Miejskiej i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niezastosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.

2. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.

3. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są zachować szczególną troskę o środowisko naturalne, w tym zakazuje się zaśmiecania trasy rajdu i okolic.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, w tym zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.

6. Organizator zaleca, żeby uczestnicy rajdu mieli ubrane kaski ochronne.

7. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.

III. Postanowienia dotyczące Organizatora:

1. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.

2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r., poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 r., poz.155 j.t ).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.

 

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” – informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych Pani/Pana jest Centrum Kultury Śląskiej z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iodo.cekus@gmail.com;
 • celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia – V Rajdu rowerowego w dniu 22 września 2018 r. – organizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
 • dane udostępniane będą na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych administratora danych;
 • podane dane będą przechowywane przez okres działalności administratora danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

• 21 lipca 2018

Comments are closed.